Leasingový slovník

Vysvetlenie základných lízingových pojmov

Akontácia- je platba časti obstarávacej ceny, ktorú nájomca zaplatí pri podpise lízingovej zmluvy ešte pred realizáciou lízingu. Je percentuálne vyjadrenie koľko  vlastných zdrojovcelej sumy vloží nájomca  na začiatku splátkového programu - lízinguSlúži aj ako určitá forma záruky za realizáciu obchodného prípadu. Všeobecne platí, že čím je vyššia akontácia, tým viac klesá mesačná splátkaaj celková preplatená suma (lízingový koeficient).

Cena lízingu- suma, ktorú nájomca zaplatí lízingovej spoločnosti za jej služby spojené s poskytnutím lízingu. Je to súčet prvej navýšenej splátky, všetkých splátok, poplatkov, zostatkovej hodnoty, prípadne ďalších poplatkov. Zahŕňa vstupnú cenu predmetu lízingu, ktorú lízingový prenajímateľ postupne prostredníctvom odpisov rozdeďuje do nákladov počas trvania lízingovej zmluvy, finančné náklady prenajímateľa, ďalšie jeho prípadné režijné náklady, zisk lízingovej spoločnosti.

Cesia- postúpenie lízingu. Dochádza k nej v prípade, ak sa pôvodný nájomca rozhodne v lízingu nepokračovať a v lízingovom vzťahu pokračuje iný nájomca.

Doba lízingu- je doba, počas ktorej nájomca platí lízingovej spoločnosti lízingové splátky. Jej dĺžka je závislá od doby odpisovania hmotného investičného majetku a jeho zaradenia do odpisovej skupiny. Najkratšia je doba lízingu hnuteľných predmetov zaradených do prvej odpisovej skupiny (napríklad automobily) a to 3 roky.

Dodávateľ- je subjekt, ktorý dodáva predmet lízingu lízingovej spoločnosti, ktorá ho následne prenajíma.

Financovanie- je dôkladný a profesionálny výber a prispôsobenie produktov spoločnosti aktuálnym potrebám a možnostiam klienta

Finančné vyrovnanie- je vysporiadanie všetkých finančných nárokov nájomcu z lízingového vzťahu pri mimoriadnom skončení lízingu - nesplácaním, dobrovoľným predčasným ukončením lízingovej zmluvy, poistnou udalosťou.

Finančný lízing- je dlhodobým zmluvným vzťahom, ktorého hlavným cieľom je prefinancovanie celej alebo podstatnej časti obstarávacích nákladov predmetu financovania počas trvania nájmu pri súčasnom ekonomickom využívaní predmetu nájmu nájomcom. Jeho základom je oddelenie právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu medzi prenajímateľom, ktorý, je právnym vlastníkom majetku počas celej doby trvania finančného prenájmu až do zaplatenia poslednej splátky a nájomcom, a klientom, ktorý je ekonomickým vlastníkom majetku, t. j. používa ho (berie ekonomické úžitky). Takýto nájomný vzťah sa končí prevodom právneho vlastníctva k predmetu prenájmu z prenajímateľa na nájomcu.

 

Výhody:

 • umožňuje okamžité použitie predmetu financovania hneď po zaplatení časti obstarávacej ceny - akontácie
 • v porovnaní s inými formami financovania je pružnejší pričom predmet lízingu sa eviduje v účtovníctve klienta/nájomcu
 • výška lízingových splátok je vopred prispôsobená potrebám a možnostiam klienta/nájomcu a sú uznaným daňovým nákladom
 • má priaznivý vplyv na cash-flow, pretože neviaže voľné finančné prostriedky - prevádzkový alebo investičný kapitál zvyšuje investičné kapacity klienta/nájomcu
 • na konci lízingového vzťahu si klient/nájomca odkúpi predmet lízingu do vlastníctva za symbolickú odkúpnu cenu

 

Interval splátok - môže byť mesačný , kvartálny, polročný alebo ročný. S rastúcim intervalom rastie aj riziko pre lízingovú spoločnosť z dôvodu nižšej účinnosti kontrolných mechanizmov. To sa prejavuje aj v cene lízingu (lízingového koeficientu), ktorá je z tohto hľadiska najmenšia pri mesačných splátkach.

Lízingová zmluva- je dokument, ktorý nájomca podpíše s lízingovou spoločnosťou. Upravuje vzťahy medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou ako prenajímateľom. Definuje vzájomné práva a povinnosti a vymedzuje materiálny obsah lízingovej operácie.

Lízingové nájomné (lízingová splátka)- platby, ktoré nájomca platí pravidelne (mesačne, štvrčročne) alebo nepravidelne (sezónne) lízingovej spoločnosti na základe faktúr alebo splátkového kalendára, ktoré sú zakotvené v lízingovej zmluve.

Nájomca- klient spoločnosti, ktorý na základe zmluvného vzťahu platí nájomné. Môže to byť občan, podnikateľ, firma, čiže subjekt, ktorý predmet lízingu využíva a prenajíma na základe lízingovej zmluvy.

Obstarávacia cena- je nadobúdacia cena predmetu lízingu pre lízingovú spoločnosť. Táto cena je následne uhrádzaná formou prvej zvýšenej splátky a splátok počas trvania lízingu.

Operatívny lízing- sa z ekonomického hľadiska voľne definuje ako prenájom na dobu väčšinou kratšiu, ako je životnosť predmetu lízingu. Je využiteľný predovšetkým v prípadoch, keď je pre nájomcu vlastníctvo predmetu lízingu výhodné menej, ak potrebuje riešiť problém sezónnosti,  prípade ak chce predchádzať rýchlemu morálnemu opotrebovaniu niektorých komodít, alebo v prípade znižovania prevádzkových nákladov vyplývajúcich z početného vozového parku.  Vlastníkom ostáva lízingová spoločnosť, ktorá má zákonnú povinnosť predmet lízingu udržiavať v bezporuchovom a funkčnom stave.

 

Výhody:

 • predmet lízingu sa po ukončení lízingového vzťahu vracia späť prenajímateľovi bez zmeny vlastníckeho vzťahu
 • zníženie počtu pracovníkov pre správu vozového parku a ich presun na oblasť, ktorá prináša firme zisk
 • zjednodušenie vnútrofiremných procesov
 • plánovanie cash-flow bez nečakaných výkyvov
 • zníženie investičných nákladov

 

Predmet lízingu- je vec, ktorú si nájomca prenajme od lízingovej spoločnosti s cieľom využívať technické a úžitkové vlastnosti. Môžu to byť automobily, stroje, technológie, počítače, ale i lode, lietadlá, železničné vagóny, či nehnuteľnosti.

Prenajímateľ - ako majiteľ prenajímaného majetku prenajíma nájomcovi majetok. Za prenájom predmetu lízingu  jej nájomca platí splátky. Po ukončení lízingovej zmluvy sa vlastníctvo, podľa typu lízingu, prevedie na nájomcu, alebo ostáva lízingovej spoločnosti.

Ročná percentuálna miera nákladov- vyjadruje koeficient nákladov lízingu počítaný podľa Zákona o spotrebiteľských úverov.

Spätný lízing- je zmluvným vzťahom, ktorého podstatou je odpredaj majetku zákazníka, najčastejšie automobilu, strojného zariadenia prípadne nehnuteľnosti, lízingovej spoločnosti, ktorá sa stane jeho majiteľom. Lízingová spoloľnosť následne prenajme spätne tento majetok bývalému vlastníkovi za dohodnutých podmienok, z ktorého sa stane nájomca. Nájomca získava dodatočnú hotovosť a navyše môže využiť daňové úľavy plynúce z tejto formy financovania z dôvodu opätovného zaradenia predmetu do majetku a odpisov nájomcu.

Výhody:

 • získania voľných bezúčelových hotovostných finančných prostriedkov z hnuteľného alebo nehnuteťného majetku za  účelom krytia prevádzkových potrieb alebo investícií.
 • priaznivý vplyv na cash-flow
 • spätný lízing môže byť tiež prostriedkom refinancovania v prípade časového nesúladu medzi úverom poskytnutým bankou na nákup predmetu lízingu a jeho životnosťou.
 • spätný lízing môže byť využitý i ako operatívny nástroj optimalizácie kapitálovej štruktúry nájomcu k dosiahnutiu optimálneho pomeru vlastných a cudzích zdrojov financovania aktivít.

 

Splátkový kalendár- ako neoddeliteľná súčasť lízingovej zmluvy obsahuje presnú výšku jednotlivých splátok, ich počet, menu a termín ich splatnosti. ďalej obsahuje názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je treba platby zasielať.

Spotrebiteľský úver- je špecifický typ úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch a je ním každý úver poskytnutý na viac ako 3 mesiace, ktorého účel nie je zabezpečenie bývania a je splácaný minimálne 4 splátkami. Financovaný predmet sa po podpise úverovej zmluvy stáva majetkom užívateľa.

Výhody:

 • bezúčelovosť - viac voľnosti pri nákupe tovarov a služieb
 • možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne
 • zákazník je majiteľom predmetu financovania od začiatku trvania zmluvy
 • flexibilná, zákonom nelimitovaná doba splácania

 

Spracovateľský poplatok- predstavuje sumu za uzatvorenie lízingovej zmluvy, ktorú nájomca platí lízingovej spoločnosti jednorazovo na začiatku lízingu. Udržuje sa  buď fixne alebo ako percento z obstarávacej ceny.

Zostatková hodnota (odkúpna cena)- k prevodu vlastníctva predmetu lízingu z lízingovej spoločnosti na nájomcu dochádza po skončení finančného lízingu a to po zaplatení poslednej lízingovej splátky a zostatkovej ceny, ktorá môže byť nulová, stanovená ako pevná čiastka (napr. 33 EUR) alebo percentuálne (napr. 1 %, 5 %).

 

Notári

Notári oboznámený s problematikou, ktorí sú Vám pripravení pomôcť s náležitosťami okolo leasingov (úverov)...

 

Prečo je to výhodné?

Pre toho, kto hľadá auto za dobú cenu to môže byť celkom výhodný obchod, samozrejme pri dodržaní správneho postupu ...

 

Ako to funguje?

Postúpenie leasingovej zmluvy je v podstate trojstranný zmluvný vzťah, ktorého sa zúčastňuje leasingová spoločnosť...

 

Ponuka partnerstva

Našim partnerom sa môže stať každý, komu sa páčia naše pokytované služby a ich rozsah...